درختان به من آموختند،پایبندی هر کس به اندازه ی ریشه ی اوست

به هر درختی نمی توان تکیه کرد