15 سوال از امیر المومنین ....

) کدام روز
نیرومندتر و بهتر است؟ فرمود: آن روزی که بر هوای نفس خود پیروز و مسلط شوی.

2) کدام خواری، خوارتر است؟ فرمود: حرص دنیا
بر تو چیره شود که گناه کنی.

3) کدام فقر سخت‌تر است؟فرمود :روزی که کفر
بر تو مسلط شود.

4) کدام رفیق بدتراست؟ فرمورد :رفیقی که
معصیت خدا را برایت بیاورد و تو را اهل معصیت کند.

5) کدام خلق بدتراست؟ فرمورد : کسی که دینش
را به دنیا بفروشد و به خاطر دنیا دین را تباه کند.

6) کدام کس زیرک‌تر است؟ فرمود: کسی که
راه حق از باطل را بشناسد و باطل را رها کند و به حق گراید.

7) کدام شخص بردبارتر است؟ فرمود : کسی
که خشم خود را فروخورد برای رضای خدا.

8) کدام کس رای ثابت‌تری دارد؟ مولا (ع)
فرمود: آنکه مردم او را نفریبند و دنیا فریبش ندهد.

9) کدام کس احمق‌تر است؟ مولا (ع) فرمود:
آنکه زیرورو شدن دنیا را ببیند باز فریب بخورد.

10) کدام مردم افسوس‌خورتر است؟ مولا (ع)
فرمود: آنکه از دنیا و آخرت محروم است.

11) کدام مردم کورترند؟ مولا (ع) فرمود:
آنکه کاری بکند برای غیر رضای خدا و ریاکار باشد.

12) کدام قناعت بهتر است؟ مولا (ع) فرمود:
آنکه قانع باشدبه آنچه خدا روزیش کرده است.

13) کدام معصیت سخت‌تر است؟ مولا (ع) فرمود:
معصیت در دین که احکام را زیر پا بگذارد.

14) کدام عمل پیش خدا محبوب‌تر است؟ مولا
(ع) فرمود: انتظار ظهور امام‌زمان (عج) با عمل به دستورات قرآن و اهل بیت (ع).

15) کدام عمل پیش خدا بزرگ‌تر است؟ مولا
(ع) فرمود: در برابر خدا و رسول تسلیم بودن و امر اطاعت کردن.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید